کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی (2-402)

کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی (2-402)


کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی (2-402)

تاریخ شروع ثبت نام : 1403/2/22 لغایت 1403/3/5

تاریخ شروع دوره چهارشنبه 1403/3/9

ساعت برگزاری: 8 صبح لغایت 12 ظهر می باشد.

محل برگزاری تالار مفاخر

هزینه ثبت نام دوره 1/000/000 ریال
ثبت نام

تحت نظارت وف ایرانی

تحت نظارت وف ایرانی