اطلاعیه های دانشگاه صنعتی اصفهان
دوره توانمندسازی زبان انگلیسی (ویژه دانشجویان دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان)
دانشگاه صنعتی اصفهان
دوره آموزشی American English File 1
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ انتشار: 1401/12/06
دوره آموزش زبان انگلیسی (با رویکرد مهندسی)
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ انتشار: 1401/11/10

تحت نظارت وف ایرانی