دوره آموزشی رباتیک ویژه کودکان (دوره دوم)

دوره آموزشی رباتیک ویژه کودکان (دوره دوم)
تحت نظارت وف ایرانی

تحت نظارت وف ایرانی